Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

2016-11-10Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu przystąpił do realizacji projektu RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Cel główny projektu:
Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu Rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności;
3. Zwiększenie ilości rodziców zastępczych i ich profesjonalizacja;
4. Wzmocnienie kompetencji rodziców zastępczych;
5. Zwiększenie wsparcia dla dzieci w pieczy zastępczej;
6. Wsparcie finansowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Planowane rezultaty:
-objęcie wsparciem 29 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- objęcie Asystentem rodziny 12 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- ustanowienie 2 rodzin wspierających;
- utworzenie 2 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
- doposażenie 1 wypożyczalni sprzętów specjalistycznych;
- objęcie wsparciem Asystenta osobistego 15 osób niesamodzielnych;
- wsparcie 12 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych;
- objęcie psychoterapią 4 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej;
- udział 15 rodziców i 45 dzieci w "Szkole dla Rodziców ";
- przeszkolenie 4 rodziców na RZZ, RDD, RZ o charakterze pogotowia rodzinnego;
- przeszkolenie 4 kandydatów na RZ specjalistyczne;
- nabycie i/lub podniesienie kompetencji poprzez przeszkolenie 15 rodzin zastępczych.

Całkowita wartość projektu: 1 022 835,32 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 869 410,02 PLN

Wkład budżetu państwa: 102 283,53 PLN

Wkład jednostek samorządu terytorialnego: 51 141,77 PLN

Okres realizacji: 01.01.2017r. - 31.12.2018r.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. /fax. (65)547-86-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji