Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Uwaga !!! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

2017-07-28

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 można składać wnioski na:
- świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze
na nowy okres zasiłkowy w wersji papierowej w siedzibie GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ustalenie prawa do:
Świadczenia rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy

Terminy składania wniosków oraz terminy wypłat:

- wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia;
ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia
30 listopada 2017r.,
- wniosek złożony od dnia 1 września do 31 października; ustalenie prawa oraz
wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 31 grudnia 2017r.
- wniosek złożony od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku; ustalenie
prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia
lutego następnego roku.

Świadczenia wychowawcze „500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Terminy składania wniosków oraz terminy wypłat:

- wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia;
ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia
31 października tego roku.
- wniosek złożony od dnia 1 września do 30 września; ustalenie prawa oraz
wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 30 listopada tego roku,
- wniosek złożony od dnia 1 października do 31 października; ustalenie prawa
oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 31 grudnia tego roku,
- wniosek złożony od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada; ustalenie prawa oraz
wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 31 stycznia następnego roku,
- wniosek złożony od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia
następnego roku; ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń
nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą do ustalania prawa do w/w świadczeń będą dochody za 2016r., przy czym należy uwzględnić wszystkie zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia złożenia wniosku.
Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.
Nie jest wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016r..
Wyjątek stanowią osoby, które w 2016r. Prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Do wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatkowej,
d) wysokości opłaconego podatku.
Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać w/w informacji.


Wnioski można składać:
poniedziałek - od godz. 8:00 do godz. 16:00
wtorek – piątek - od godz. 7:00 do godz. 15:00
W dniach 30 i 31 sierpnia GOPS będzie przyjmował wnioski do godz. 18:00.

Wnioski w formie elektronicznej można pobrać ze strony MRPiPS www.mpips.gov.pl w zakładce wsparcie dla rodzin z dziećmi/wzory wniosków dla rodzin z dziećmi, oraz ze strony internetowej gops@pakoslaw.az.pl z zakładki – druki.
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, tel. /fax. (65)547-86-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji